Pojištění odpovědnosti za škody

Vážení přátelé modeláři,
ve spolupráci s Alianz pojišťovnou, a.s pro Vás zprostředkovala Českomoravská modelářská asociace o.s. pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem modelů letadel, které jsou ve Vašem vlastnictví. Dovoluji si říci, že toto pojištění je převrat pro nás modeláře, kterým zajišťuje opravdové plnění pojistné události do výše, do které se pojistíte. Pro přehlednost jsme připravili tři druhy pojistných částek rozdělených podle váhy vašich modelů. Je ovšem na každém, jakou kategorii pojištění pro své modely si každý vybere. Přeci jenom jsou modely, třeba např. kategorie F3J-F5D které váží méně než 7 kg, ale dokáží s přehledem případným nekontrolovaným pádem způsobit škody přes 1 mil Kč. Věřím, že se vám tyto nehody vyhnou, ale pro klid duše doporučuji každému modeláři, si jednu z pojistek vybrat a uzavřít. Těším se na vizi, kdy můj model nedej bože způsobí nějakou škodu, třeba kamarádovi na letišti a těším se na to, že i v této nepříjemné situaci „vytáhnu“ to svoje (povinné ručení). Celou situaci s kamarádem sepíši a bez stresu, ztráty kamaráda a finanční likvidace vše v klidu vyřeším s likvidátorem pojišťovny Alianz. Uzavřením výše uvedené pojistné smlouvy máte zajištěno, že jsou pojištěny všechny Vaše modely, které nepřevyšují svojí vzletovou hmotností vámi vybrané pojištění.

On-line vyplnění formulářů pro

  • pojištění modelů

  • Předmětem pojištění jsou MODELY LETADEL ve vlastnictví pojištěného, který pojištěný používá pro SOUKROMÉ ÚČELY NEBO VEŘEJNÁ VYSTOUPENÍ. Pojištění podle této pojistné smlouvy se vztahuje jen na ty modely letadel, jejichž vzletová hmotnost je do vzletové hmotnosti uvedené na Přihlášce. Za model letadla je považováno letadlo, které není schopné nést člověka na palubě, je používané pro soutěžní, sportovní nebo rekreační účely, není vybaveno žádným zařízením umožňujícím automatický let na zvolené místo, a které, v případě volného modelu, není dálkově řízeno jinak, než za účelem ukončení letu nebo které, v případě dálkově řízeného modelu, je po celou dobu letu pomocí vysílače přímo řízené pilotem v jeho vizuálním dohledu. Model letadla musí také splňovat definici v čl. 20, odst. 36 VPP.

  • pojištění bezpilotních systémů

  • Předmětem pojištění jsou v přihlášce uvedená bezpilotní letadla a bezpilotní systémy ve vlastnictví pojištěného. Do pojištění podle této pojistné smlouvy mohou být zařazena jen ta bezpilotní letadla, jejichž vzletová hmotnost nepřesahuje 10,0 kg. Vzletová hmotnost každého bezpilotního letadla musí být uvedena v každé Přihlášce. Pojištění bezpilotních letadel a bezpilotních systémů, jejichž vzletová hmotnost převyšuje 10,0 kg musí být předem projednáno a schváleno pojistitelem. Za bezpilotní letadlo se považuje letadlo, určené k provozu bez pilota na palubě. Za bezpilotní systém se považuje systém skládající se z bezpilotního letadla, řídící stanice a jakéhokoliv dalšího prvku nezbytného k umožnění letu, jako např. komunikační spojení a zařízení pro vypuštění a návrat. Pro účely tohoto pojištění se bezpilotním letadlem rozumí bezpilotní letadlo s max. vzletovou hmotností nepřesahující 10,0 kg. Bezpilotní letadlo také musí splňovat definici letadla uvedenou v čl. 20, odst. 36 VPP.

  • cestovní pojištění.

Vstup na transparentní účet ČMMA, kde si můžete zkontrolovat příchozí platbu na náš účet.

Dokumenty ke stažení

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění letadel (pdf)

Poj. smlouva pro pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem modelů letadel a bezpilotního letadla – Dodatek č. 4 (pdf)

Předběžné hlášení škody vzniklé provozem modelů letadel (pdf)

Předběžné hlášení škody vzniklé provozem modelů letadel (doc)

Cenový sazebník pojištění pro modely (pdf)

!!! Odpovědi na nejčastější otázky k pojistné smlouvě č. 490 001 292 !!! (pdf)

Přihláška k rámcové smlouvě pro pojištění pořadatele veřejných letecko-modelářských vystoupení (xlsm)

Přehled škodních událostí (xls)

Bezpilotní prostředek nad 10 kg (doc)

Shrnutí základních dat o Vašem pojištění:

Pojištění je sjednáno na dobu určitou a to jednoho kalendářního roku ode dne, kdy vybranou pojistnou smlouvu uhradíte.

Pojištění kryje zejména poškození cizího majetku, či škodu na zdraví způsobenou provozem modelů podle sjednaných pojistných podmínek do limitu plnění vámi vybraného.

Pro Vaši rychlejší orientaci v pojistných podmínkách upozorňujeme, že uvedené pojištění se vztahuje na provoz modelů pro soukromé účely a veřejná vystoupení, nikoliv pro využití komerční !

Pojistníkem i pojištěným, výše uvedené pojistné smlouvy, je CMMA a fyzické osoby, které zaslaly přihlášku do pojištění a řádně zaplatili pojistné.

Výluky z pojištění:

Kromě výluk uvedených v přiložených pojistných podmínkách Allianz pojišťovny, a.s. se pojištění nevztahuje na škody způsobené aplikací prostředků/látek používaných pro leteckou chemickou činnost.

Z pojištění jsou vyloučeny všechny škody způsobené střetem modelů ve vzduchu.

V případě vzniku pojistné události postupujte podle pokynů uvedených na formuláři Předběžné hlášení škody, který je přiložen spolu s všeobecnými pojistnými podmínkami.

Pro pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem letadel /modelů letadel a certifikátem potvrzující platnost pojištění.

Děkujeme za Vaši důvěru a věříme, že tento produkt uznávaný na celém světě vám umožní provozovat vašeho koníčka v klidu. Těšíme se na další spolupráci a věříme, že budete spokojeni.

V případě dotazů kontaktujte, prosím, Českomoravskou modelářskou asociaci o.s.

Se srdečným pozdravem Václav Janko

Aktuálně | O CMMA | O pojištění | Fotogalerie | Kontakty
Úvod | Výsledek jednání s ÚCL | Základní pravidla | Doplněk X | Kalendář akcí | Směrnice | Nákres letiště | 1. Pojištění modelů | 2. Pojištění bezpilotních systémů | Cestovní pojištění | Pojištění akcí | Vaše pojistky