Výsledek jednání ČMMA s ÚCL dne 29.3.2012 ohledně provozování modelů letadel přesahující svojí hmotností 20kg

1. Záměr jednání a představení účastníků

V návaznosti na množící se dotazy ohledně nového regulačního rámce a jeho implementace Na žádost CMMA svolal ÚCL jednání se zástupci provozovatelů modelů letadel nad 20 kg za účelem zodpovězení obdržených dotazů a vysvětlení praktických kroků, které je po 1.3.2012 třeba učinit k získání povolení k létání dle zákonných požadavků. a. Základní názory na problematiku regulace provozu modelů nad 20 kg, b. Shrnutí názorů na současnou situaci z pohledu úřadu, státní správy, modelářů. Byla vyslovena shoda o potřebnosti regulace provozu, je snaha i nadále hledat kompromis mezi praktickými potřebami modelářů a povinností splnění požadavků související legislativy a regulátora.

2. Prezentace regulačního rámce a nástin jeho implementace, objasnění stávající situace v kontextu mezinárodních i národních požadavků a reálných možností dalších změn

 • Ing. Nath: úvod do problematiky.
  a. Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
 • Žádost generálního povolení pro létání s modely 20 - 25 kg. SMČR prezentovalo žádost a připravuje související podklady. Po dodání všech dohodnutých dokumentů ÚCL vyhodnotí podklady a rozhodne, zda případné vyhovění žádosti by bylo v souladu se stávajícím regulačním rámcem. V současné době je třeba respektovat hmotnostní limit 20 kg stanovený zákonem a případná změna hmotnostního limitu pro modely letadel je dlouhodobou záležitostí (v řádu několika let).
 • Rozdělení hmotností vychází z historického rozdělení hmotností letadel v ČR. Pozitivní je, že z ICAO přišla výzva, aby státy v případě významného přeshraničního provozu modelů letadel hledaly společný přístup k zajištění bezpečnosti jejich provozu, např. uzavřením bilaterálních dohod nebo vzájemnou harmonizací (sladěním) legislativy. Při vyhodnocení žádosti o povolení k létání by tak po ověření schvalovacích postupů modelů aplikovaných v daném státě bylo možné částečně nebo zcela toto ověřování uznávat (v závislosti na úrovni regulace v daném státě a rozsahu tamních požadavků kladených na modely). Dle ÚCL je snaha regulátora vedena zajištěním bezpečnosti; nikoliv snahou zastavovat provoz. V této souvislosti byl pozitivně hodnocen prezentovaný způsob řešení provozu ve Francii.
  b. Doplněk X předpisu L2 byl mezirezortní komisí dokončen a v srpnu 2011 publikován s půlročním odkladem účinnosti.
  c. Směrnice SLS – Postupy pro vydávání povolení k létání pro letadla bez pilota.
 • Správní poplatky. ÚCL podal podnět na snížení výše správního poplatku. Předpokládá se, že modelářská obec myšlenku podpoří vyjádřením souhlasu s tímto návrhem. V současné době nelze určit, zda podnět na změnu výše správních poplatků bezpilotních letadel bude přijat a v jakém časovém horizontu lze případnou změnu zákona očekávat. Návrh počítá s rozdělením výše poplatků pro komerční a zvlášť pro rekreačně-sportovní účely.
 • Vydávání povolení k létání: Po doručení žádosti ÚCL provede kontrolu správnosti a úplnosti, včetně všech příloh, zahájí správní řízení a maximálně do 30, výjimečně do 60 dnů (v ideálním případě do týdne) vyzve žadatele k zaplacení správního poplatku a poté vydá povolení. Na základě tohoto povolení může pilot-žák s modelem létat. Provoz takového modelu je však omezen: Pokud pilot nesložil zkoušku z teoretických znalostí a neabsolvoval úspěšně ověření praktických dovedností, musí létat pod dohledem jiného evidovaného pilota a nesmí např. létat na leteckých veřejných vystoupeních. Po úspěšném ověření a uhrazení poplatku za změnu bude převydáno povolení bez omezení.
  d. Implementace nových dokumentů do praxe.
 • ÚCL počítá při implementaci s možnými problémy a bude je samozřejmě operativně řešit. Nastavené zpětné vazby od výrobců modelů, uživatelů ostatních bezpilotních systémů, provozovatelů ploch či letišť i modelářů potvrdily povětšinou ryze praktické dotazy k problematice bez převahy negativních ohlasů.

Problematika ověřování modelů a pilotů:

Na certifikaci (osvědčení letové způsobilosti), běžnou v civilním letectví, modely prakticky nedosáhnou (chybějící prováděcí certifikační specifikace a složitost celého schvalovacího procesu). Technická část Směrnice je myšlena pouze jako vodítko pro stavitele modelů. U modelů letadel ÚCL nebude ověřovat splnění technických podmínek stanovených ve Směrnici. Splnění podmínek bude dokládat modelář čestným prohlášením obsaženým v žádosti. Přezkoušení z teoretických znalostí bude v rozsahu stanoveném v ustanovení 7.2 Směrnice.

Požadavky pro praktické provedení letových zkoušek:

pro modeláře jen

ověření letových vlastností v rozsahu stanovených Směrnicí. Vzhledem ke smyslu přezkoušení (ověřit schopnost pilota bezpečně řídit model letadla) a velké rozmanitosti typů, velikostí, konstrukcí modelů, jsou požadovány pouze základní letové prvky jako např. start, zatáčky, let v horizontu, předpisová zatáčka, okruh, přistání, atd. (viz Program letových zkoušek obsažený ve Směrnici). Ověřením pilota a letových vlastností letadla a následným provozem dle předpisů (Doplňku X Předpisu L2 a připravované novely směrnice ke schvalování leteckých veřejných vystoupení) budou splněny požadavky, které Úřadu ukládá zákon č. 49/1997 Sb. pro vydání povolení k létání tehdy, nebudou-li provozem letadla ohroženy osoby a majetek ve vzduchu či na zemi.

Regulace směřuje špatným směrem a komplikuje provoz modelů.

Úřad si uvědomuje nebezpečí nevhodného nastavení regulace a připomněl účastníkům jednání, že to je důvod, proč by měli modelářské organizace aktivně spolupracovat při tvorbě regulačního rámce. Dále prezentoval několik příkladů odvrácené stránky provozu - stížností veřejnosti na provoz modelů (stížnost na hluk, přelety nad soukromými pozemky, pořizování fotografií, atd.).

doposud věnována dostatečně velká pozornost. Problematika uznávání ověřování modelů a pilotů provedeného v okolních zemích bude vyžadovat uzavření příslušných bilaterálních dohod mezi úřady jednotlivých států. Toto je řešitelné a ÚCL to v rámci mezinárodní spolupráce podporuje a bude podporovat – střednědobý horizont (1-2 roky).

Řešení situace na soukromých letištích, kde jsou členy klubu zahraniční pilotikteří létají s modely nad 20 kg (často v rozmezí 20-25 kg)

Obecně - zahraniční pilot modelu bude muset splnit stejné podmínky jako modelář v ČR a bude muset v dostatečném časovém předstihu podat žádost, jinak bychom diskriminovali české modeláře, kdybychom zahraniční modeláře nechali létat jen proto, že létají s modelem, např. 24 kg, na který se v jejich zemi ověřování nevztahuje. Pokud se bude jednat o modeláře, který nějakým národním ověřením prošel, může ÚCL posoudit zápočet takového ověření. Ovšem pouze poté, až se ÚCL seznámí s rozsahem ověření, které tamní úřad či pověřená organizace vyžaduje. Pokud piloti létají bez povolení, hrozí jim sankce do výše 5 000 000,- Kč. Majitel plochy (kromě případu leteckého veřejného vystoupení) za létání modelů nezodpovídá, ale má právo omezit provádění letů z této plochy. Žádosti pro ověření pilotů a modelů jsou dostupné v českém jazyce. ÚCL připravuje anglickou verzi žádosti i směrnice, které uveřejní na svých webových stránkách.

Majitel: provozovatel plochy by měl mít možnost zakázat provoz těm modelářům, kteří nemají platné povolení k létání v ČR s modely nad 20 kg.

Provozovatel plochy v této souvislosti nemá zřejmě žádné povinnosti, nicméně toto je třeba ověřit právní službou. Majitel plochy má právo nepovolit provoz UA na svém pozemku. Pořadatel akce má povinnosti a odpovědnosti dle zákona a dle Směrnice k pořádání leteckých veřejných vystoupení. Připravuje se její rozšíření o kapitolu pro účast bezpilotních letadel, kde by např. organizátor akce měl prověřit povolení k létání s modely nad 20 kg. Případ žádosti o vystoupení u pilotů, kteří nepodali přihlášku včas, podstatné je, zda je tento pilot v evidenci ÚCL. Pokud je pilot v evidenci Úřadu, o možnosti jeho vystoupení na akci rozhodne organizátor akce, který je v takovém případě povinen postupovat v souladu se Směrnicí pro pořádání leteckých veřejných vystoupení. Pokud v evidenci Úřadu není, létat na akci z pochopitelných důvodů nesmí. Základním smyslem je, že Úřad musí vědět, která letadla a kteří piloti na vystoupení létají. Na vyřízení žádosti o povolení akce má ÚCL lhůtu dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Způsob řešení má Úřad připraven.

Multilicence při zalétávání série letadel u výrobce.

Dle zákona musí mít každý model vydané povolení k létání. Pro výrobce modelů se pokusí UCL hledat řešení. Můžeme jít např. standardní cestou Oprávnění k projektování, výrobě a údržbě jako u některých výrobců UAS. Je možné jít cestou typové certifikace, se kterou nakonec i předpis i v tuto chvíli počítá, nicméně je třeba si uvědomit, zda to bude výhodnější z finančního hlediska než získat povolení k létání pro konkrétní/jednotlivý kus (typová certifikace je nákladný proces). Budeme se snažit nalézt vyhovující řešení.

 • Označení modelu: Každý model bude muset být označen evidenčním štítkem. Pilot musí být přezkoušen na danou kategorii modelu (např. vrtulník, kluzák, letoun vrtulový, letoun proudový). Modeláři mohou pilotovat bez ověřování modely „nižší kategorie“ (má-li např. ověření na vrtulové letouny, může řídit i větroně, kdo má ověření na proudové letouny může pilotovat motorové modely a větroně. Vrtulníky jsou zvláštní kategorie bez souvislostí na kategorie letounů).
 • Vyžadována tedy bude evidence pilota, evidence modelu, které ÚCL provede před vydáním povolení k létání, které je zpoplatněné na základě zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
 • Šetření nehod: Je předmětem probíhajících jednání ÚCL - ÚZPLN, výsledkem by mělo být upřesnění událostí, které bude povinné hlásit. Je snahou prakticky zjednodušit postupy, aby předmětem hlášení byla zejména zranění, škody na majetku třetích osob, požáry vzniklé vlivem havárie modelu apod.
 • Výmaz z rejstříku: Zničení modelu, prodej do zahraničí, vyřazení z provozu je v řešení ÚCL.

Problematika žádostí: Ověřování nového pilota proběhne ve dvou krocích: V prvním kroku je třeba zajistit, aby modelář zaslal Žádost o povolení k létání na Úřad, včetně čestných prohlášení, příloh a pojistky Allianz. Úřad po vyhodnocení úplnosti a správnosti a po zaplacení správního poplatku, obratem odešle povolení k létání v režimu pilot-žák. Toto povolení umožní modeláři létat pod dohledem pilota, který je Úřadem již evidován jako pilot.

Bez povolení k létání nesmí model do vzduchu.

Modelář má tedy možnost model zalétat pod dohledem evidovaného pilota, ověřit letové vlastnosti modelu, funkčnost systémů a zvládnout jeho bezpečnou pilotáž. Ve druhém kroku: bude provedeno přezkoušení teoretických znalostí v rozsahu stanoveném Směrnicí – Postupy pro vydávání povolení k létání pro letadla bez pilota a bude provedeno praktické ověření letových vlastností UA a dovedností pilota-žáka v praktické pilotáži UA. Splněním stanovených podmínek a po zaplacení správního poplatku bude převydáno povolení k létání.

3. Stanovení dalších kroků k zajištění implementace předpisů do praxe

První piloti, kteří budou vyučovat piloty-žáky, budou přezkoušeni přednostně na základě stanoveného náhradního postupu pro praktické ověření letových vlastností modelů. Z takto ověřených pilotů se stanou první evidovaní piloti, kteří budou moci učit létat „piloty-žáky“ a dohlížet na jejich bezpečný provoz. Seznam osob pro získání kvalifikace „pilot UA“: Seznam prvních osob připraví CMMA a do 16. 4. 2012 jej doručí Úřadu. Úřad vyhodnotí žádosti o povolení k létání pro tyto osoby přednostně.

Kategorie: letoun proudový, letoun vrtulový, vrtulník, kluzák (max. 10 osob). Návrh termínů a lokalit prvního přezkoušení bude zaslán společně se seznamem osob.

O konečném termínu a místě konání přezkoušení rozhodne Úřad.

Pro modeláře bude požadován rozsah teoretických znalostí v rozsahu ustanovení 7.2 Směrnice SLS – Postupy pro vydávání povolení k létání pro letadla bez pilota. Otázky budou zaměřeny zejména na znalost Doplňku X, Předpisu L 2 Pravidla létání a problematiku související s provozem modelů (bezpečnost, reálné situace, nouzové postupy, atd.). Pro usnadnění uživatelů vzniknou dva dokumenty:

b. Do konce dubna by měl vzniknout návrh Modelářské příručky k problematice Doplňku X, rozdělení vzdušného prostoru a požadavků Směrnice, který bude předložen ÚCL k revizi. Tvorbu této příručky zabezpečí Petr Henčl a Petr Hakl.

c. Pokyny (návod) k vyplnění žádosti o vystavení povolení k létání dle Směrnic připraví do 6. 4. 2012 ÚCL a zveřejní je na svých internetových stránkách.

4. Závěr

 • Létání bez povolení je možné sankcionovat do výše 5 000 000,- kč.
Aktuálně | O CMMA | O pojištění | Fotogalerie | Kontakty
Úvod | Výsledek jednání s ÚCL | Základní pravidla | Doplněk X | Kalendář akcí | Směrnice | Nákres letiště | 1. Pojištění modelů | 2. Pojištění bezpilotních systémů | Cestovní pojištění | Pojištění akcí | Vaše pojistky