Úvod

cmma

Vážení přátelé modeláři,

od května 2006 platí zákon číslo 225/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb. o civilním letectví. Tato novela v § 2 odst. 2. jednoznačně definuje, co je letadlo a co je model. Pro účely tohoto zákona se nepovažuje za letadlo model letadla, jehož maximální vzletová hmotnost nepřesáhne 20 kg. Nad tímto faktem jsem se zamýšlel nejen já, ale i modeláři, kteří provozovali, a provozují, rádiem řízené modely letadel překračující tento hmotnostní limit (tzv. modely XXL). Z pohledu zákona se již nejedná o modely, ale o letadla způsobilá létat bez pilota. Zákon číslo 49/1997 Sb. pak v § 52 říká, že letadlo způsobilé létat bez pilota může létat nad územím České republiky jen na základě povolení vydaného Úřadem pro civilní letectví a za podmínek v tomto povolení stanovených.

Úřad povolení vydá, nebudou-li ohroženy bezpečnost létání ve vzdušném prostoru, stavby a osoby na zemi a životní prostředí. Získat takové povolení však rozhodně není jednoduchá záležitost. Shodou okolností se informace o aktivitách modelářů, kteří se snažili různě legalizovat své poněkud větší modely scházely u mě. Tato situace začala vrcholit na podzim, kdy jsem se na výstavě Model hobby setkal s ing. Haklem, který mě pozval (jako zástupce modelářů) na schůzku ve VZLÚ, které se zúčastnili zástupci Ministerstva obrany, Úřadu pro civilní letectví, Řízení letového provozu a výzkumných organizací, zabývajících se vývojem bezpilotních prostředků, včetně zástupce EU. Zde jsem měl možnost jednak vyslechnout rozbory stavu legislativy ve vztahu k provozu bezpilotních prostředků a také možnost seznámit přítomné se situací kolem modelů XXL a přednést jim naše návrhy, jak situaci s modely řešit. Moje přednáška se setkala s kladným ohlasem. Z počátečního pocitu, co tam dělám, jsem získal dobrý pocit z profesionálního zájmu o věc. Proto jsem začal pracovat za pomoci přátel na základních pravidlech provozu těchto poněkud přerostlých modelů letadel, a společně s ing. Haklem hledat organizaci, která by modeláře vzala pod svá křídla. Postupně jsme jednali se zástupci ULL; s nově vzniklou asociací výrobců bezpilotních prostředků (ABP) apod., až jsme se vlastně správně dostali k tomu, že bychom měli být organizováni v modelářském svazu. Následným krokem bylo jednání s tajemníkem Svazu modelářů České republiky (dále jen SMČR) panem Mgr. Navrátilem, který nám vyšel vstříc a společně jsme sepsali několik bodů, s cílem vypracovat zprávu a předložit ji SMČR v písemné podobě. Vznikem ABP v lednu tohoto roku dostala situace rychlý spád. Na Ministerstvu dopravy ČR byla zahájena pracovní jednání k přípravě legislativních změn Zákonu o civilním letectví ve vztahu k bezpilotním prostředkům. Konzultace s pracovníky Ministerstva obrany ČR a Úřadu pro civilní letectví potvrdily, že vznikl prostor k jednání přímo s ministerstvem dopravy o zahrnutí modelů letadel s hmotností nad 20 kg do připravovaných legislativních změn. K jednání na této úrovni stačí v podstatě maličkost – pověření jednat jménem organizace modelářů. Proto jsem okamžitě (ač zrovna den po operaci) volal Mgr. Navrátilovi, zda by byl ochoten toto pověření za SMČR vystavit. Neshledal v tom žádný problém a požádal mě, abych vypracoval a předložil základní pravidla a ideu legalizace v písemné podobě s žádostí o pověření k zastupování. Během týdne měl tuto složku na stole. Po dvouhodinové rozmluvě jsem nabyl dojmu, že bude třeba pověření potvrdit podpisem předsedy SMČR Karla Koudelky. Mgr. Navrátil přislíbil podpis zabezpečit tak, abych mohl předat kompletní dokumentaci na dohodnutém pracovním jednání. Jaké ale bylo moje překvapení (když jsem M. Navrátilovi v pondělí zavolal, že si pro výše zmíněný dokument jedu) když mi oznámil, že SMČR nemá zájem, aby modeláři s modely nad 20 kg byli ve svazu registrováni, a že tedy nevydají pověření k jednání na Ministerstvu dopravy. Novou situací jsem byl sice překvapen, ale ne zaskočen. Jelikož jsem věděl, že ing. J. Jalovec někdy před 11 lety založil „Českomoravskou modelářskou asociaci“ požádal jsem ho, zda bych nemohl tuto organizaci využít k výše uvedenému účelu (jednání). Bylo třeba zajistit IČO, razítko, internetové stránky, účet, nové stanovy a strukturu nové organizace, která by řádně zastupovala modeláře. A tak jsem byl ještě ten samý den (v pondělí 19. 3. 2007) pověřen „ČESKOMORAVSKOU MODELÁŘSKOU ASOCIACÍ“ (zkratka CMMA) jednáním s Ministerstvem dopravy ČR.

Václav Janko

Aktuálně | O CMMA | O pojištění | Fotogalerie | Kontakty
Úvod | Výsledek jednání s ÚCL | Základní pravidla | Doplněk X | Kalendář akcí | Směrnice | Nákres letiště | 1. Pojištění modelů | 2. Pojištění bezpilotních systémů | Cestovní pojištění | Pojištění akcí | Vaše pojistky